مدیر پروژه برای اینکه بتواند در شغل خود به موفقیت برسد لازم است به مانند هر شغل دیگری، مهارت هایی را کسب نماید . در این پست به بعضی از مهمترین مهارت های که به نظرم می رسد اشاره خواهم کرد و  سپس در پست های بعدی به شرح هریک از مهارت ها خواهم پرداخت.

1-      مهارت ارتباط با ذینفعان و حامیان پروژه

2-      مهارت برنامه ریزی و کنترل پروژه

3-      مهارت مذاکره با پیمانکاران، مشاوران و ناظران

4-      مهارت ارتباط با پایین دستان

5-      مهارت گزارش نویسی و گزارش دادن

 

البته این لیست در آینده می تواند به کمک شما دوست عزیز کاملتر نیز بشود .